Logo PF-L Przegląd Filozoficzno-Literacki
| o nas | kontakt | zamiast manifestu |
Strona główna
Aktualności
Spisy treści
Dla autorów
Kontakt
Sprzedaż
Współpracujemy
Adresy w sieci
Szukaj
Wydawnictwo
Mapa witryny
GrecjaGrecja - 3 (5) / 2003 Drukuj Email
20.12.2004.
ImageSPIS TREŚCI

rozprawy filozoficzne

Felix M. Cleve, Źródła i motywy filozofii (przeł. K. Łapiński, przekład przejrzał W. Wrotkowski), s. 7-22

Gerald F. Else, Bóg i bogowie we wczesnej myśli greckiej (przeł. A. Nowosielska, przekład przejrzał W. Wrotkowski), s. 23-37

Francis M. Cornford, Mistycyzm i nauka w tradycji pitagorejskiej (przeł. W. Wrotkowski, przekład przejrzał K. Łapiński), s. 39-76

Wojciech Wrotkowski, Onomazetai kath'hedonen hekastou. Weryfikacja stanu badań nad fragmentem B67 Heraklita z Efezu, s. 77-135

Walter Kaufmann, Podziw Nietzschego dla Sokratesa (przeł. S. Gromadzki), s. 137-160

Paul Friedländer, Dialog u Platona (przeł. P. Masłowski, przekład przejrzeli S. Gromadzki i K. Łapiński), s. 161-176

Dorota Tobota, Jedność idei w dialogach Platona, s. 177-187

Tomasz Tiuryn, Wprowadzenie do zagadnienia substancji w Metafizyce Arystotelesa, s. 189-206

Harold C. Baldry, Idealne państwo Zenona (przeł. K. Łapiński), s. 207-228

twórczość

Stanisław Gromadzki, Poezja, s. 229-230 (Dzień dziecka, s. 229; (***) [Nad trumną Ojca...], s. 230

Krzysztof Łapiński, Poezja, s. 231-236 ((***) [Od czasu gdy mgła zasnuła morze... ], s. 231; (***) [Samotna róża... ], s. 232; Milarepa, s. 233; Magdalena, s. 234; (***) [Czym trzeba zasłużyć... ], s. 235; (***) [Wyrywamy ciemności słowa...], s. 236)

forum philosophicum

Andrzej Stępnik, Czy Boga można usprawiedliwić?, s. 237-253

 

Noty o autorach, s. 255-259

 

Wybór i oprac. Stanisław Gromadzki, Krzysztof Łapiński, Wojciech Wrotkowski, 259 s.; projekt graficzny okładki i stron tytułowych: Mirosław R. Makowski (wrzesień 2003)

Czytaj całość…
 
W numerze Drukuj Email
20.12.2004.

Każda istota ludzka doznaje od życia mniejszych lub większych cierpień. Ale w toku dziejów człowiek gromadzi doświadczenia dotyczące tego, jak owe cierpienia złagodzić: nagi fakt życia zostaje podniesiony do rangi sztuki życia. Felix M. Cleve

Jeśli rozpozna ktoś i w porę pominie wszystkie zwodnicze sugestie i mylące komentarze, które od głębokiego sensu B67 odgradzają murem stuletniej tylko tradycji, nie napotka doprawdy żadnej przeszkody - ani pod względem frazeologii, ani pod wzglem gramatyki - aby słowa onomazetai kath'hedonen hekastou odnieść wyłącznie do ho theos i przemyśleć wreszcie stricte filozoficzne, niesłychanie doniosłe reperkusje twierdzenia Heraklita. Wojciech Wrotkowski

Nietzsche ujawnia swą dialektykę nade wszystko poprzez ustosunkowanie się do swoich bohaterów. Tak jak Oscar Wilde jest zdania, że "każdy niszczy to, co kocha" - i że wręcz powinien to uśmiercić. Walter Kaufman

Platon ma do przekazania mądrość i naukę. Ale owa podstawowa zasada sokratejska, iż jak pisał Nietzsche, "wychowawca nie mówi nigdy, co sam myśli, ale zawsze tylko to, co myśli o jakiejś rzeczy w odniesieniu do pożytku wychowanka", jest jeszcze w nim obecna. Także dla niego "oszustwem" byłaby wiedza jednakowa dla wszystkich i zawsze tak samo obowiązująca. Filozofuje się staje zmieniając punkt widzenia, przy raz to mniejszej, raz większej szerokości horyzontu, z zawsze odmiennej wysokości i z innego kierunku. Paul Friedländer

Mimo że znamy więcej nawiązań do Politei Zenona niż do jakichkolwiek innych jego dzieł, nasze wiadomości na temat charakteru i zawartości utworu są tak niepewne i w wielu punktach dyskustyjne, że istnieej silna pokusa, by iść tropem innych przewodników: naszej koncepcji nauki stoickiej jako całości, konkretnej teorii rozwoju takiej idei, jak "braterstwo człowieka", czy nawet powszechnej tendencji doszukiwania się nowoczesnych idei w myśli starożytnej. Nie dziwi niemal, że tego rodzaju materiał doprowadził do oszałamiającej rożnorodności interpretacji. Harold C. Baldry

 
Noty o autorach Drukuj Email
20.12.2004.

Harold Caparne Baldry, opublikował m.in. Hesiod's Five Ages, "The Journal of the History of Ideas", XVII (1956), s. 553-554; The Interpretation of "Poetics" Ch. IX, "Phronesis" II (1957), s. 41-45; Zeno's Ideal State, "The Journal of Hellenic Studies", LXXIX (1959), s. 3-15; The Unity of Mankind in Greek Thought, NY Cambridge Univ. Pr. (1965).

Felix M. Cleve, wykształcił się i dojrzał w Wiedniu. Pod okiem Hansa von Arnima studiował filologię klasyczną, a filozofię u Adolfa Stöhra (1855-1921). W roku 1940 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Uczył w New School for Social Research w Nowym Jorku. Profesorem filozofii był również na Long Island University (New York). Opublikował m.in. Die Philosophie des Anaxagoras. Versuch einer Rekonstruktion, Wien (1917); The Philosophy of Anaxagoras, an Attempt at Reconstruction, NY King's Crown Pr., Columbia University (1949); Understanding the Pre-Socratics: Philological or Philosophical Reconstruction?, " International Philosophical Quarterly" III (1963), s. 445-464; The Giants of Pre - sophistic Greek Philosophy. An attempt to reconstruct their thoughts, vol. I-II, Nijhoff, The Hague 2 1969 (1 1965); Freedom: A New Approach, " The New Scholasticism" XLIII (1969 ), s. 491-508.

Francis Macdonald Cornford (1874-1943); profesor w Trinity College (Cambridge); autor licznych artykułów i książek poświęconych kulturze starożytnej Grecji (religii, filozofii, historii, komedii). Publikacje książkowe: Thucydides Mythistoricus (Arnold, 1907); From Religion to Philosophy (Arnold, 1912); The Origin of Attic Comedy (Arnold, 1914); Greek Religious Thought (Dent's 'Library of Greek Thought', 1914); The Laws of Motion in Ancient Thought (wykład inauguracyjny, Cambridge 1931); Before and After Socrates (Cambridge 1932); Aristotle's 'Physics' (with P. H. Wicksteed, Loeb Classical Library, 2 tomy, 1929 i 1934); Plato's Theory of Knowledge (Kegan Paul, 1935; komentarz do 'Teajteta' ); Plato's Cosmology (Kegan Paul, 1937; komentarz do 'Timajosa' ); Plato and Parmenides (Kegan Paul, 1939; komentarz do 'Parmenidesa' ); Plato's 'Republic' (Oxford 1941; wstęp, tłumaczenie i przypisy); Principium Sapientiae: the origins of Greek philosophical thought (Cambridge 1952); The Unwritten Philosophy and Other Essays (Cambridge 1967).

Gerald F. Else, opublikował m.in. : Aristotle's Poetics: the Argument, Cambridge, Harvard Univ. Pr., 1957 oraz Plato and Aristotle on Poetry, Chapel Hill, Univ. N. Car. Pr. 1986 (wyd. Peter Burian).

Paul Friedländer, ur. w 1882 w Berlinie. Doktor filologii klasycznej (1905), a następnie profesor na uniwersytetach w: Berlinie, Marburgu i Halle. Po dojściu nazistów do władzy odsunięty od życia uniwersyteckiego (1935). Wyemigrował do Stanów Zjednoczonych (1939), gdzie wykładał na The Johns Hopkins University oraz na The University of California w Los Angeles. Zmarł w roku 1968. Ważniejsze prace: Johannes von Gaza und Paulus Silentarius. Kunstbeschreibungen Justinianischer Zeit (Leipzig/Berlin 1912), Der Grosse Alcibiades. Ein Weg zu Plato (t. I: Bonn 1921, t. II: Bonn 1923), Platon, Eidos, Paideia, Dialogos (t. I: Berlin 1928), Platon, Die platonischen Schriften (t. II: Berlin 1930), Die Melodie zu Pindars ersten pythischen Gedicht (1934), Documents of Dying Paganism. Textiles of Late Antiquity in Washington, New York and Leningrad (Berkeley/Los Angeles 1945), Epigrammata. Greek Inscriptions in Verse from the Beginnings to the Persian Wars (Berkeley/Los Angeles 1948), Rhytmen und Landschaften im zweiten Teil des Faust (Weimar 1953).

Stanisław Gromadzki, ur. 24 marca 1971 r. w Kolnie; 1990-1991 studia w Akademii Medycznej w Gdańsku; 1991-1997 studia na Uniwersytecie Warszawskim, najpierw na Wydziale Polonistyki (ukończone z wyróżnieniem pod kier. prof. dr hab. Stanisława Frybesa w 1996, praca magisterska pt. Metoda a interpretacja. Projekt wielowariantowej lektury "Weisera Dawidka" Pawła Huelle ), a od 1994 w Instytucie Filozofii; 1997-2002 doktorant w Instytucie Filozofii (początkowo w Zakładzie Filozofii Kultury, a od maja 1998 w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej); stypendysta w Niemczech (m.in. w okresie IX 1998 - II 1999 na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit ät Bonn pod kier. Prof. Dr. Josefa Simona); uczestnik konferencji międzynarodowych. Przygotowuje rozprawę doktorską o Nietzschem (promotor: prof. dr hab. Jacek Migasiński); od 1995 współpracuje z dr Jerzym Niecikowskim, z którym przez trzy lata w IF UW prowadził seminarium magisterskie dotyczące problematyki nihilizmu.

Współautor (z Jerzym Niecikowskim) antologii Nihilizm: dzieje, recepcja, prognozy, Warszawa 2001; autor esejów literaturoznawczych i filozoficznych (oraz recenzji), głównie o twórczości Pawła Huelle, Güntera Grassa i Nietzschego, publikowanych w czasopismach naukowych i tomach zbiorowych; przełożył książkę Karla Löwitha, Od Hegla do Nietzschego. Rewolucyjny przełom w myśli XIX wieku, Warszawa 2003, kilkana ś cie rozpraw filozoficznych oraz esej Nietzschego Przypadek Wagnera. Problem muzykanta ("Nowa Krytyka ", w druku). Wybrał i opracował (z różnymi osobami) teksty do pięciu numerów kwartalnika "Przegląd Filozoficzno-Literacki ": Nietzsche (2002, nr 1 (1); redaktor tomu), Sołowjow (2002, nr 2 (2); z Januszem Dobieszewskim i Robertem Papieskim), Feminizm (2003, nr 1 (3); z Joanną Mizielińską), Borges (2003, nr 2 (4); z Krzysztofem Łapińskim) i Grecja (2003, nr 3 (5); z Krzysztofem Łapińskim i Wojciechem Wrotkowskim). Autor publikowanych w nim esejów, opowiadań (m.in. Listów niepotrzebnych ), poezji i przekładów. Zajmuje się filozofią i literaturą. Mieszka w Warszawie.

Założyciel, redaktor naczelny i członek Rady Programowej "Przeglądu Filozoficzno-Literackiego".

Walter Kaufmann, ur. 1 lipca 1921 we Freiburgu w Niemczech. W roku 1933 przechodzi z protestantyzmu na judaizm. W styczniu 1939 emigruje do Stanów Zjednoczonych. W 1942 r. kończy Uniwersytet Harwarda. W 1947 r. doktoryzuje się w Princeton. W roku 1950 publikuje Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist. W następnych latach tłumaczy na angielski dzieła Nietzschego. W roku 1955 otrzymuje stypendium Fundacji Fulbrighta i do roku 1956 wykłada w Heidelbergu. Wkrótce ukazują się: Existentialism from Dostoevsky to Sartre (1956), Critique of Religion and Philosophy (1958), From Shakespeare to Existentialism (1959). W lutym 1960 r. publikuje artykuł The Faith of Heretic. W latach 1962-1963 i 1975 mieszka w Jerozolimie ucząc na Uniwersytecie Hebrajskim. W 1968 r. ukazuje się Tragedy and Philosophy. W latach 1972 i 1974 wykłada na Australian National University w Canberze. W 1973 publikuje Without Guilt and Justice: From Decidophobia to Autonomy, a w 1978 - Man's Lot: t. I, Life at the Limits, t. II, Time is an Artist, t. III, What is Man? W roku 1979 zostaje profesorem filozofii w Princeton. W latach 1980-1981 ukazuje się jego trzytomowe dzieło Discovering the Mind. Umiera 4 września 1980 r.

Krzysztof Łapiński, ur. 3 kwietnia 1975 r. w Bielsku Podlaskim; absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego; pod kier. prof. dr hab. Dobrochny Dembińskiej-Siury napisał pracę magisterską pt. Pojęcie troski o duszę w filozofii Platona (czerwiec 2000); przełożył (ze Sławomirem Żuławskim) książkę W. K. C. Guthrie'go, Sokrates, Warszawa 2000; doktorant w IF UW i student w Instytucie Filologii Klasycznej na Wydziale Polonistyki UW. Od 2002 członek Zespołu Redakcyjnego kwartalnika "Przegląd Filozoficzno-Literacki". Wybrał i opracował teksty do dwóch jego numerów : Borges (2003, nr 2 (4); ze Stanisławem Gromadzkim) i Grecja (2003, nr 3 (5); ze Stanisławem Gromadzkim i Wojciechem Wrotkowskim). Pod kier. prof. D. Dembińskiej-Siury pisze rozprawę doktorską o Platonie i Senece. Zajmuje się dziennikarstwem. Mieszka w Warszawie.

Zastępca redaktora naczelnego "Przeglądu Filozoficzno-Literackiego".

Andrzej Stępnik, ur. 29 listopada 1979 r. w Warszawie, absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego; pod kier. prof. dr hab. Jacka Migasińskiego napisał pracę magisterską o zasadach niesprzeczności i racji dostatecznej w kontekście Teodycei Leibniza.

Tomasz Tiuryn, ur. w 1978 r. w Warszawie. W 2001 ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę magisterską pt. Problem ontologicznego statusu formy w Metafizyce Arystotelesa napisał pod kier. prof. dr hab. Dobrochny Dembińskiej-Siury. Przeredagowana wersja pracy ma ukazać się w serii: "Studia nad historią filozofii starożytnej i średniowiecznej" wydawanej przez IF UW. Od 1997 roku zajmuje się krytyką filmową; publikował m.in. w "Czasie Kultury", "Gazecie Wyborczej", "Życiu Warszawy" i "Filmie". W 1999 zdobył pierwszą nagrodę w Konkursie im. Krzysztofa Mętraka dla młodych krytyków filmowych. Od roku 2000 zasiada w jury tego konkursu. Napisał artykuł do tomu studiów poświęconych twórczości Larsa von Triera (Szukając von Triera, pod red. Anity Piotrowskiej, Kraków 2000); jego teksty znalazły się w antologii Młoda krytyka filmowa wydanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2003).

Dorota Tobota, ur. 9 stycznia 1976 r. w Nowym Dworze Mazowieckim. Doktorantka w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią filozofii starożytnej i średniowiecznej, a przede wszystkim metafizycznymi teoriami związanymi z naturą absolutu. Pod kier. prof. dr hab. Mieczysława Boczara napisała w IF UW pracę magisterską pt. Problem niepoznawalności Boga w myśli Pseudo-Dionizego Areopagity i Tomasza z Akwinu, 2001. Temat przyszłej pracy doktorskiej: Zagadnienie filozoficznego poznania Boga w myśli Tomasza z Akwinu (pod kier. prof. Mieczysława Boczara). Publikuje w "Przeglądzie Filozoficznym".

Wojciech Wrotkowski, ur. 23 kwietnia 1972 r. w Lublinie; 1991-1998 studia dzienne (od 1993 według Indywidualnego Toku Studiów) na filozofii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Filozofii i Socjologii (magisterium: Miłość mądrości a mit. " De sapientia veterum" Franciszka Bacona; promotor: prof. dr hab. Zdzisław J. Czarnecki); 1993-2000 równoległe studia dzienne na filologii klasycznej na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; od 1998 studia doktoranckie w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą teologii Heraklita z Efezu (promotor: prof. dr hab. Dobrochna Dembińska-Siury). W 2001 reaktywował studia dzienne w Instytucie Filologii Klasycznej na Wydziale Polonistyki UW (magisterium obejmie wstęp, przekład i komentarz do dziełka F. Bacona pt. De Principiis atque Originibus secundum fabulas Cupidinis et Coeli, sive Parmenidis et Telesii et praecipue Democritii Philosophia, tractata in fabula de Cupidine; promotor: prof. dr hab. Mikołaj Szymański). Razem z dr Dorotą Zygmuntowicz (PAN) opracował monograficzny numer "Przeglądu Filozoficznego" (Nowa Seria), 2001 R. X, Nr 2 (38), poświęcony w całości filozofii presokratejskiej. Ze Stanisławem Gromadzkim i Krzysztofem Łapińskim wybrał i opracował teksty do numeru 3 (5) 2003 kwartalnika "Przegląd Filozoficzno-Literacki". Autor kilku haseł do Wielkiej Encyklopedii PWN; wcześniej opublikował przekłady dwóch artykułów F. M. Cornforda. Mieszka w Warszawie.

Członek Zespołu Redakcyjnego "Przeglądu Filozoficzno-Literackiego".
Czytaj całość…