Logo PF-L Przegląd Filozoficzno-Literacki
| o nas | kontakt | zamiast manifestu |
Strona główna
Aktualności
Spisy treści
Dla autorów
Kontakt
Sprzedaż
Współpracujemy
Adresy w sieci
Szukaj
Wydawnictwo
Mapa witryny
Noty o autorach Drukuj Email
07.08.2010.

Seweryn Blandzi, prof. dr hab., kierownik Zespołu Badań nad Filozofią Antyczną i Historią Ontologii w Instytucie Filozofii i SocjologiiPAN, prezes Polskiego Towarzystwa Filozofii Systematycznej (PTFS),redaktor serii „Studia z filozofii systematycznej” i „Hermeneutyka problemów filozofii”. Członek Rady Programowej kwartalnika „Przegląd Filozoficzno-Literacki”.

Ewa Borowska, dr hab., od 1984 roku jest pracownikiem ZakładuFilozofii Społecznej w Instytucie Filozofii UniwersytetuWarszawskiego, obecnie na stanowisku adiunkta. W 1996 rokuopublikowała książkę Indie, Chiny, Rosja w badaniach Marksa. Przyczynek do ontologii wspólnoty; stanowi ona rozszerzoną wersję pracy doktorskiej. Jest autorką artykułów w językach polskim, angielskim i niemieckim. W połowie 2008 roku ukazała się kolejna książka: Problem metafizyki. Ewolucja metafizyki europejskiej w interpretacji późnego Heideggera. Od kilku lat autorka prowadzi tematycznie z nią związane wykłady monograficzne w Instytucie Filozofii UW.

Piotr Dehnel, prof. dr hab., kierownik Katedry Filozofii i LogikiDolnośląskiej Szkoły Wyższej TWP we Wrocławiu. Autor książek i artykułów na temat filozofii niemieckiej XVIII i XIX w. orazfilozofii współczesnej. M.in. Przyroda i historia. Studium wczesnej filozofii F.W.J. Schellinga (1992), Antynomie rozumu. Z dziejów filozofii niemieckiej XVIII i XIX w. (1998), Dekonstrukcja-rozumienie-interpretacja. Studia z filozofiiwspółczesnej i nie tylko (2006).

Katarzyna Filutowska, ur. w 1975 roku w Warszawie; absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Filozofii UW oraz studiów magisterskich w Kolegium MISH. W 2006 roku obroniła pracę doktorską dotyczącą Schellinga, która została wydana w serii „Monografie FNP” pt. System i opowieść. Filozofia narracyjnaw myśli F.W.J. Schellinga w latach 1800-1811 (Wrocław 2007). Praca magisterska, obroniona w 1999 roku, dotyczyła problemuwoli w filozofii Nietzschego i Schopenhauera (pełny tytuł: O pojęciu woli u Nietzschego i Schopenhauera). Zainteresowania: filozofia refleksji, idealizm niemiecki i jego następstwa,Schelling, filozofia krytyczna Kanta, filozofia praw człowieka,filozoficzna krytyka literacka (filozofia a literatura), filozofiastarożytnej Grecji (Platon). Publikuje m.in. w „Edukacji Filozoficznej” oraz w „Przeglądzie Filozoficznym”. Wykładaetykę zawodową w Wyższej Szkole Cła i Logistyki w Warszawie.Napisała również podręcznik do tego przedmiotu, który ukazał się niedawno w Wydawnictwie WSCiL.

Stanisław Gromadzki, ur. 24 marca 1971 r. w Kolnie; filolog, filozof,aforysta, tłumacz i eseista. Współautor (z Jerzym Niecikowskim) antologii Nihilizm: dzieje, recepcja, prognozy,Warszawa 2001; przełożył książkę Karla Löwitha, Od Hegla do Nietzschego. Rewolucyjny przełom w myśli XIX wieku,Wydawnictwo KR, Warszawa 2001. W przygotowaniu książka eseistyczna Zapiski lekkoducha (fragmenty publikowane w czasopismach). Od 2006 r. kieruje Wydawnictwem Wydziału Filozofii i Socjologii UW. Wybrał i opracował (samodzielnie lub z innymi osobami) teksty do 19 numerów kwartalnika „Przegląd Filozoficzno-Literacki”. Zajmuje się myślą Nietzschego, filozofią kultury, filozofiąliteratury, tzw. „warszawską szkołą historii idei” oraz komparatystyką. Założyciel, redaktor naczelny i członek Rady Programowej „PrzegląduFilozoficzno-Literackiego”.


Marek Jankowski, doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stypendysta na Philipps-Universität Marburg. Współredaktor i tłumacz pierwszego polskiegowydania Dzieł zebranych Immanuela Kanta (tom I: Pisma przedkrytyczne ukaże się w lipcu 2010 nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK). Jego zainteresowania skupiają się główniena filozofii niemieckiego Oświecenia, przede wszystkim zaś na myśliImmanuela Kanta, jej źródłach i recepcji.


Natalia Juchniewicz, ur. w 1985 roku; w 2010 roku obroniła pracę magisterską w Instytucie Filozofii UW, pisaną pod kierunkiem draJanusza Ostrowskiego i zatytułowaną Teoria znaku w filozofiispołecznej Hobbesa i Hegla.


Monika Korzeniowska, adiunkt w Instytucie Filozofii i SocjologiiUniwersytetu Kazimierza Wielkiego.


Michał Kruszelnicki, ur. w 1979 r. Absolwent polonistyki (UWr), doktor filozofii (UMK). Autor książek i artykułów z zakresu różnych dziedzin humanistyki.Stypendysta Uniwersytetu North Carolina w Greensboro (USA) i Uniwersytetu w Tromsø (Norwegia). Pracuje w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.


Wojciech Kruszelnicki, ur. w 1979 r.,anglista, nauczyciel języka, absolwent kulturoznawstwa (UWr). Doktorat poświęcony antropologii kulturowej po przełomiepostmodernistycznym. Publikacje z zakresu różnych dziedzinhumanistyki. Pracuje w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.


Radosław Kuliniak, prof. UWr dr hab., pracownik Instytutu FilozofiiUniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik Zakładu Filozofii Nowożytnej.Autor licznych prac poświęconych filozofii niemieckiego oświeceniai filozofii niemieckiego idealizmu. Współautor polskichprzekładów prac Ch. Wolffa, M. Mendelssohna, J.H. Lambertaczy też Ch. Garvego. Najważniejsze prace własne to: Spóro oczywistość w naukach metafizycznych (2003), ProblemCriterium veritatis w filozofii J.H. Lamberta (2005), Problemwyobraźni w filozofii Kanta i Hegla (2008).


Tomasz Małyszek, prof. UWr dr hab., wieloletnipracownik Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik Pracowni Estetyki Literatury. Autor licznych publikacji, w tym ästhetik des Schmerzes (2003), ästhetik der Psychoanalyse (2000) i Literatury niemieckiej w teorii i praktyce (2007). Autor licznych przekładów z zakresu filozofii niemieckiejXVIII, XIX i XX wieku. Stypendysta Fundacji W.V. Humboldta.

 

Robert Marszałek, ur. w r. 1963, absolwent UW i studiów doktoranckich w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Magisterium(1987) i doktorat (1996) pod kier. prof. Marka J. Siemka. Habilitacja w r. 2006. Zajmuje się idealizmem niemieckim i problematyką społeczno-filozoficznego znaczenia mitu. Autor kilkudziesięciu tekstów, w tym książek, artykułów, recenzji i przekładów (m.in. Schellinga i Heideggera). Redaktor i wydawca. Stypendia naukowe w wiedeńskim Instytucie Nauk o Człowieku i w Bawarskiej Akademii Nauk (Monachium), stypendiumnaukowo-dydaktyczne na Uniwersytecie Notre-Dame (USA). Publikuje także w języku niemieckim, w periodykach fachowych. Członek krajowych i międzynarodowych towarzystw filozoficznych. Adiunkt w Zakładzie Filozofii Społecznej na UW.


Mateusz Osęka, magister teologii ewangelickiej,doktor nauk teologicznych w zakresie ewangelickiej teologiisystematycznej, absolwent Wydziału Teologicznego (Sekcja Ewangelicka) Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.


Ryszard Paradowski (dr hab., prof. UW), politolog, filozof, teoretykkultury, rosjoznawca, autor książek (Eurazjatyckie imperium Rosji, II wyd. Warszawa 2003; Kościół i władza.Ideologiczne dylematy Iwana Iljina, Poznań 2003) i artykułówo rosyjskiej myśli politycznej, twórca koncepcjidialektycznej metafizyki wyboru i teorii dominant kulturowych.Publikuje m.in. w „Przeglądzie Religioznawczym”,„Środkowoeuropejskich Studiach Politycznych”, „PrzeglądziePolitologicznym”, „Hemispheres. Studies on Cultures andSocieties”, „Kulturze i Społeczeństwie”, „PolityceWschodniej”; współautor i redaktor naukowy szeregu praczbiorowych z nauk politycznych i kulturoznawstwa; w latach 2003-2007redaktor naczelny „Środkowoeuropejskich StudiówPolitycznych” (INPiD UAM); organizator licznych konferencjinaukowych w UMK, UAM i UW.


Paweł Pieniążek, ur. 1957 w Łodzi. Skończył studia historyczne, anastępnie filozoficzne na Uniwersytecie Łódzkim. Prof.nadzw. UŁ (Instytut Filozofii). Interesuje się przede wszystkimwspółczesną filozofią niemiecką i francuską. W r. 1993obronił pracę doktorską poświęconą Levinasowi (Ja – Ty –Inny w Emmanuela Levinasa filozofii transcendencji). Autorksiążki Brzozowski. Wokół kultury: inspiracjenietzscheańskie, IFiS PAN, Warszawa 2004, oraz artykułówpoświęconych Nietzschemu, Brzozowskiemu, Heideggerowi, szkolefrankfurckiej, Levinasowi, Canguillhemowi, Derridzie, Foucaultowi,Bataille’owi, Blanchotowi, Lacoue-Labarthe’owi. Tłumaczliteratury filozoficznej z języka niemieckiego i francuskiego. W r.2008 obronił pracę habilitacyjną Suwerenność a nowoczesność.Z dziejów poststrukturalistycznej recepcji myśli Nietzschego(Wyd. Naukowe UŁ, 2006).CzłonekRady Programowej kwartalnika „Przegląd Filozoficzno-Literacki”.


Józef Piórczyński, ur. w 1941 r., profesor filozofiiUniwersytetu Łódzkiego, badacz niemieckiej myśli filozoficznej i filozoficzno-religijnej, a zwłaszcza mistyki wczasach od Mistrza Eckharta po Jakuba Böhmego. Opublikował m.in. Absolut, człowiek, świat. Studium myśli Jakuba Böhmego i jej źródeł, PWN, Warszawa 1991; Mistrz Eckhart. Mistyka jako filozofia, FNP, Wrocław 1997; Wolność człowieka i Bóg. Studium filozofii F.W.J. Schellinga, WN PWN, Warszawa1999 oraz Pierwszy egzystencjalista. Filozofia absolutnej skończoności Fryderyka Jacobiego, FNP, Wrocław 2006. Członek Rady Programowej kwartalnika „Przegląd Filozoficzno-Literacki”.


Karol Sauerland, studiował filozofię, matematykę (u prof. Rasiowej i A. Mostowskiego) oraz germanistykę (u prof. E.M. Szaroty), profesorzw. Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernikaw Toruniu. Ważniejsze publikacje książkowe: Diltheys Erlebnisbegriff, Berlin, New York 1972; Adornos Ästhetik des Nichtidentischen, Warschau 1975; Einführung in dieÄsthetik Adornos, Berlin, New York1979; Od Diltheya do Adorna. Studia zestetyki niemieckiej, Warszawa 1986; Dreissig Silberlinge. Denunziation in Gegenwart und Geschichte, Berlin 2000; Polen und Juden zwischen 1939 und 1968. Jedwabne und die Folgen, Berlin 2004;Literatur- und Kulturtransfer als Politikum am Beispiel Volkspolens, Frankfurt/M.,Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien 2006.CzłonekRady Programowej kwartalnika „Przegląd Filozoficzno-Literacki”.


Barbara L. Surowska jest m.in. autorką książki Die Bewußtseinsstromtechnik im Erzählwerk Arthur Schnitzlers, Warszawa 1990. W jej wyborze ukazał się tom opowiadań Schnitzlera pt. Panna Elza i inne opowiadania w przekładzie Marii Wisłowskiej i Jacka Frühlinga w roku 1971 nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego.


Karolina Wigura, ur. w 1980 r., historyk idei i dziennikarz, doktorsocjologii. Interesuje się zagadnieniami etycznymi oraz problematyką pamięci i tożsamości w teorii społecznej i politycznej. W grudniu2009 r. obroniła rozprawę doktorską pt. Deklaracje przebaczenia i skruchy w polityce na przykładach z historii Polski, Niemiec i Ukrainy w latach 1945-2006. Teorie i praktyka. Wykładowca Instytutu Socjologii UW. Laureatka nagrody Grand Press za wywiad zJürgenem Habermasem pt. Europę ogarnia śmiertelny bezwład. Członkini redakcji tygodnika internetowego „KulturaLiberalna.pl”. Stale współpracuje z miesięcznikiem „Europa” i dodatkiem „Kultura” do „Dziennika Gazety Prawnej”. Publikowała także m.in. w „Etyce”, „Przeglądzie Politycznym”, „Principiach”,„Tygodniku Powszechnym”, miesięczniku „Znak”.


Krzysztof Żółtański, ur. w 1963 roku – filozof, wykładowca uczelni wałbrzyskich, nauczyciel licealny, autor tekstówfilozoficznych i publicystycznych.

 
« poprzedni artykuł