Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

„Przegląd Filozoficzno-Literacki” jest czasopismem naukowym, w którym publikuje się prace z zakresu filozofii i teorii literatury, a także prace literackie. Publikujemy także przekłady na język polski wybitnych prac zagranicznych.

 

Działy

WSTĘP

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

PANEL

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

ROZMOWA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

KLASYKA

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

ROZPRAWY

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

TWÓRCZOŚĆ

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

ROZPRAWY LITERATUROZNAWCZE

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

ESEJE

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

ŚWIADECTWA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

INSPIRACJE I DEDYKACJE

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

FORUM PHILOSOPHICUM

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

WSPOMNIENIA

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

ŹRÓDŁA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

INSPIRACJE

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

PRÓBY

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

DOKUMENTY

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

KONKURS

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

RECENZJE I POLEMIKI

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

HISTORIA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

REPREZENTACJA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

ETYKA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

POLITYKA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

WYKŁADY

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Redakcja "Przeglądu Filozoficzno-Literackiego" dokłada wszelkich starań, aby zachować wysokie standardy etyczne w publikacjach naukowych. Podejmuje wszelkie możliwe kroki przeciwko zaniedbaniom owych standardów publikacji w czasopiśmie. Artykuły proponowane do publikacji w "Przeglądzie Filozoficzno-Literackim" poddawane są procedurom recenzyjnym, w których trakcie są oceniane ze względu na rzetelność, spełnianie standardów etycznych i przydatność naukową.

Poniższe zasady zostały oparte na COPE's Best Practice Guidelines for Journal Editors.

Obowiązki Autorów

Autorstwo pracy 
Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które znacząco przyczyniły się do pomysłu, projektu, wykonania lub interpretacji pracy. Jako współautorzy powinny być wymienione wszystkie osoby, które miały udział w powstaniu pracy. W przypadku innych osób, które miały wpływ na pewne znaczące aspekty artykułu naukowego, powinny być one wymienione lub przedstawione jako współpracownicy. Autor powinien upewnić się, że wszyscy współautorzy zostali wymienieni w pracy, widzieli i zaakceptowali ostateczną wersję pracy oraz zgodzili się na jej przedłożenie do publikacji.

Ujawnienie i konflikt interesów 
Autor powinien ujawnić wszelkie źródła finansowania projektów w swojej pracy, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wszelkie istotne konflikty interesów, które mogą wpłynąć na jej wyniki lub interpretację.

Publikacje wielokrotne, nadmiarowe lub konkurencyjne 
Autor z zasady nie powinien publikować materiałów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub publikacji pierwotnej. Złożenie tej samej pracy jednocześnie do więcej niż jednej redakcji czasopisma stanowi postępowanie nieetyczne i jest niedozwolone.

Potwierdzenie źródeł 
Autor powinien cytować publikacje, które miały wpływ na powstanie złożonej pracy, i za każdym razem musi potwierdzić skorzystanie z pracy innych autorów.

Zasadnicze błędy w opublikowanych pracach 
W przypadku, gdy autor odkryje zasadniczy błąd lub nieścisłość w swojej pracy, ma on obowiązek jak najszybszego powiadomienia o tym redaktora naczelnego lub sekretarza redakcji.

Oryginalność i plagiat 
Autor przekazuje do redakcji wyłącznie prace oryginalne. Powinien upewnić się, że nazwiska autorów cytowanych w pracy i/lub fragmenty prac cytowanych dzieł zostały w niej w prawidłowy sposób zacytowane lub wymienione.

Ghostwriting 
Ghostwriting/guest autorship są przejawem nierzetelności naukowej i wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów. Przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce, będą w Redakcji dokumentowane.

Obowiązki Redaktora naczelnego i Redakcji

Decyzje o publikacji 
Redaktor naczelny ma obowiązek stosowania się do aktualnego stanu prawnego w zakresie zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu oraz ponosi odpowiedzialność za decyzje, które ze złożonych artykułów powinny zostać opublikowane. Może on konsultować się z redaktorami tematycznymi, Redakcją, Radą Programową i/lub recenzentami.

Poufność 
Żadnemu członkowi zespołu redakcyjnego nie wolno ujawniać informacji na temat złożonej pracy jakiejkolwiek innej osobie niż, zgodnie z procedurą wydawniczą, jej autorowi, recenzentom, potencjalnym recenzentom, innym doradcom redakcyjnym lub wydawcy.

Dyskryminacja 
W zakresie przeciwdziałania dyskryminacji redakcja przestrzega Konstytucji i obowiązującego w RP prawa.

Ujawnienie i konflikt interesów 
Nieopublikowane artykuły bądź ich fragmenty nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych zespołu redakcyjnego bądź recenzentów bez wyraźnej pisemnej zgody autora.

Obowiązki Recenzentów

Decyzje redakcyjne 
Recenzent wspiera Redaktora naczelnego w podejmowaniu decyzji redakcyjnych i może również wspierać autora w poprawieniu pracy.

Informacja zwrotna 
Każdy wybrany recenzent, który nie może zrecenzować pracy lub wie, że szybkie sporządzenie recenzji nie będzie możliwe, powinien poinformować o tym redaktora naczelnego lub sekretarza redakcji.

Standardy obiektywności 
Recenzje powinny być wykonane obiektywnie. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy, popierając je odpowiednimi argumentami.

Poufność 
Wszystkie recenzowane prace muszą być traktowane jak dokumenty poufne. Nie można ich okazywać ani dyskutować na ich temat z innymi osobami niż upoważniony do tego redaktor naczelny lub sekretarz redakcji.

Anonimowość 
Wszystkie recenzje wykonywane są anonimowo, a Redakcja nie udostępnia danych autorów recenzentom.

Ujawnienie i konflikt interesów 
Informacje poufne lub pomysły nasuwające się w wyniku recenzji muszą być utrzymane w tajemnicy i nie mogą być wykorzystywane na potrzeby uzyskania korzyści osobistych. Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą.

Potwierdzenie źródeł 
Recenzenci powinni wskazać publikacje, na które nie powołał się autor pracy. Jakiekolwiek stwierdzenie, że obserwacja, źródło lub argument były uprzednio omówione, powinno być poparte odpowiednim cytatem. Recenzent powinien również poinformować redaktora naczelnego lub sekretarza redakcji o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub podejrzeniu plagiatu.

 

Rada Programowa

Robert Piłat (przewodniczący), Andrzej Stanisław Kowalczyk (z-ca przewodniczącego), Wojciech Włodarczyk (z-ca przewodniczącego), Agata Bielik-Robson, Seweryn Blandzi, Janusz Dobieszewski, Juliusz Domański, Adam Drozdek, Stanisław Dubisz, Tadeusz Gadacz, Andrzej Gniazdowski, Stanisław Gromadzki, Jens Herlth, Leszek Kolankiewicz, Tadeusz Komendant, Marta Kopij-Weiß, Tomasz Kowalczuk, Małgorzata Kowalska, Wioletta Miśkiewicz, Adam Myjak, Ewa Paczoska, Paweł Pieniążek, Józef Piórczyński, Ksawery Tadeusz Piwocki, Marcin Poręba, Marek Prejs, Paweł Rodak, Jean-Michel Salanskis, Karol Sauerland, Monika Tokarzewska, Danuta Ulicka, Jan Węgleński, Elżbieta Wichrowska,Cezary Wodziński, Szymon Wróbel, Tad Zawidzki, Bohdan Zadura, Andrzej Zieniewicz, Zbigniew Zwoliński

 

Zasady przygotowywania tekstów do druku

Objętość tekstu – do 40 tys. znaków ze spacjami dla artykułów. (Nie dotyczy tekstów literackich). W uzasadnionych wypadkach przyjmujemy prace obszerniejsze.

 

Krój i wielkość czcionki, odstęp między wierszami – Garamond, tekst grecki: Unicode (New Athena Unicode); tekst główny: 11, cytaty: 10, przypisy: 9; odstęp: 1,0 pkt.

 

Szerokość strony – 13.

Akapit: wcięcie 0,75 jednakowe dla tekstu głównego i cytatów. Cytaty dociągnięte do końca prawej strony. Jeśli w tekście cytowanym więcej niż jeden akapit, kolejny akapit też zaczyna się od wcięcia 0,75.

Wcięcie w przypisie: 0,5.

 

Nazwisko autora – kursywą.

Pod nazwiskiem nie podajemy afiliacji instytucjonalnej (znajdzie się ona w notach o autorach).

 

Tytuł tekstu – pogrubiony, bez kursywy; wielkość: 11.

Tytuł rozdziału – cyfra arabska z kropką pogrubioną, tekst tytułu rozdziału kursywą; wielkość: 11.

Rozdział bez tytułu – cyfra rzymska.

 

Terminy obce, cytaty łacińskie, tytuły tekstów pojawiających się w artykule zapisane kursywą.

Cytaty w językach nowożytnych zapisane czcionką prostą.

 

Numer strony na dole po prawej, czcionka Garamond 10.

 

Imiona w tekście głównym w pełnym brzmieniu, gdy występują po raz pierwszy.

Nie jest konieczne pełne imię tłumacza w przypisie, można pozostać przy pierwszej literze imienia.

Wielokropek jako jeden znak (uzyskiwany poprzez Alt Gr + .).

 

Format przypisów: przypisy dolne.

Numer przypisu występujący na końcu zdania zawsze przed kropką (kropka kończy zdanie). W środku zdania, jeśli występuje przy przecinku – numer przypisu przed przecinkiem.

 

 

Odnośniki do literatury w przypisach według wzoru:

 

Książki

E. Auerbach, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, przeł. i przedmową opatrzył Z. Żabicki, przedmowę do drugiego wydania napisał M.P. Markowski, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 1997.

V.S. Ramachandran, Neuronauka o podstawach człowieczeństwa, przeł. Anna i Marek Binderowie, Wyd. UW, Warszawa 2012, s. 268.

 

Artykuły

W. Benjamin, Zadanie tłumacza, przeł. K. Ligota, „Literatura na Świecie” 1974, nr 12, s. 296-309.

L. Boltzmann, O rozwoju metod fizyki teoretycznej w nowszych czasach, przeł. F. Tomaszewski, „Wszechświat” 1900, t. XIX, nr 26, 27 i 28.

 

Rozdziały w pracach zbiorowych

P. Clark, Atomism versus thermodynamics, w: Method and Appraisal in the Physical Sciences, red. C. Howson, Cambridge University Press, Cambridge 1976, s. 41-106.

 

Strona internetowa bez podkreślenia, czarna czcionka, w nawiasie data dostępu.

Np. <http://www.staff.amu.edu.pl/~skfu/?page_id=318> (dostęp: 02.04.2014).

 

Skrót do cytowania – Cyt. za:

Skróty łacińskie: op. cit., ibidem, idem, eadem – kursywa. W nawiasie po tekście i przed kropką skrót pisany małą literą, na początku przypisu wielką.

 

Dzieło powtórnie cytowane wymienione z tytułu. W wypadku długiego tytułu może być skrót, pierwsza część tytułu i wielokropek. Jeśli nie podano na końcu stron, zaznaczamy: op. cit. Jeśli strony podane, wtedy bez op. cit.

Np. E. Auerbach, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona…, s. 265-266.

 

Ibidem – gdy publikacja cytowana w poprzedzającym przypisie.

 

Brak spacji pomiędzy pierwszymi literami imion; t. zamiast tom; cz. zamiast część; cyfra rzymska w wypadku tomów, roczników.

Krótka kreska dla zakresu stron, np. s. 550-557.

 

Prosimy o załączenie abstraktów w języku polskim i angielskim (każdy ok. 1000 znaków ze spacjami) oraz noty o autorze (w języku polskim, 500-1000 znaków).